Speciale i Idrætsfysioterapi

Det teoretiske uddannelsesniveau for specialisten i Idrætsfysioterapi vil være på master- eller kandidatniveau. Specialistens kompetence er ressourcer og handleevner, der udfoldes i konkrete situationer. Kompetencerne er derfor ikke noget statisk, men altid under forandring.

Idrætsfysioterapi
Antallet af personer, som dyrker idræt er steget i de seneste år. Dette medfører en øget risiko for skader i bevægeapparatet.  I Danmark opstår der over 750.000 idrætsskader årligt (DIKE Sundhed og Sygelighed i Danmark). Idrætsudøveren ønsker at returnere til sport hurtigst muligt, og dette kræver behandling og vejledning hos fysioterapeuten.

Centralt i specialet er behovet for genoptræning, der ikke kun efterlader idrætsudøveren på et niveau, hvor denne kan udføre dagligdags aktiviteter, men hvor muskler og sener/ligamenter har opnået en vævsstyrke, der tillader genoptagelse af idræt selv på et højt niveau. Det er vigtigt, ud fra kendskab til den givne idræt, at kunne behandle og rådgive om øvelser og aktiviteter, der kan bringe den skadede vævsstruktur op på en styrke og et funktionsniveau, der ikke blot tillader almindelig aktivitet, men yderligere sætter idrætsudøveren i stand til igen at dyrke idræt på ønsket niveau.

Fysisk aktivitet
I de senere år er der i samfundet kommet stort fokus på risikoen ved at leve et fysisk inaktivt liv. Fysisk aktivitet og træning spiller en rolle, ikke kun i forebyggelse af livsstilssygdomme, men også i behandlingen af dem. Der er påvist sundhedsfremmende effekt af fysisk aktivitet på det metaboliske syndrom og sundhedsstyrelsen opfordrer alle, børn/unge/voksne, til at øge antallet af timer, hvor man er fysisk aktiv (Sundhedsstyrelsen Håndbog om forebyggelse og behandling 2004). Denne øgede fokusering på fysisk aktivitet som forebyggelses- og behandlingsfaktor for livsstilssygdomme medfører et øget krav til rådgivning og behandling af en stor gruppe fysisk aktive, både med hensyn til træningen og de skader, der pådrages. Selv for motionister kan mindre skader og fravær fra fysisk aktivitet medføre en psykisk og fysisk belastning, eftersom fysisk aktivitet i fritiden er en del af den oplevede livskvalitet.

 Formålet med en Specialist i Idrætsfysioterapi er at:

 • udvikle og målrette de idrætsfysioterapeutiske indsatser mod højere niveauer
 • synliggøre de mange forskellige og varierede aspekter af viden, udviklingsarbejder og dokumentation i forbindelse med forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering og behandling af idrætsskader og skader opstået i forbindelse med fysisk aktivitet
 • fremme og lette opnåelsen af yderligere faglige kvalifikationer indenfor specialet 
 • fremme et specialiseret læringsmiljø indenfor området, så der bliver basis for undervisning, supervision, kvalitetssikring og - udvikling samt forskning
 • fremme evidensbaseringen af det idrætsfysioterapeutiske virke ved implementering af forsknings- og udviklingsprojekter målrettet forebyggelse, behandling og rehabilitering af idrætsskader samt træningsoptimering
 • fremme evidensbaseringen af det idrætsfysioterapeutiske virke ved implementering af forsknings- og udviklingsprojekter målrettet fysisk aktivitets påvirkning af det raske og det syge menneske.
 • Formidle viden og erfaring med Idrætsfysioterapi og fysisk aktivitet til relevante samarbejdspartnere lokalt, nationalt og internationalt 


Specialisten i Idrætsfysioterapi: 

Specialisten kan undervise og vejlede i udviklingen af specialet med henblik på at få opfyldt specialets formål. Specialisten har et netværk af tværfaglige samarbejdspartnere og andre faglige ressourcepersoner i den øvrige idrætsmedicinske verden og i idrætsverdenen, både nationalt og internationalt. Formålet med dette samarbejde er effektiv videndeling og dermed opnå udviklingen af ”best practice”. Denne viden anvendes i og formidles videre til den aktive i et samspil, der er medvirkende til, at viden om og i specialet udvikles og fornyes. Der er fokus på det tværfaglige samarbejde, og formålet med dette er at sikre sammenhæng mellem klinisk udvikling og forskning og klinisk praksis i idrætsfysioterapi og fysisk aktivitet både mono- og tværfagligt.


Kerneområdet for Specialisten i idrætsfysioterapi:
Anvendelse af viden om kroppens biomekaniske forhold, hvilket vil sige led-, knogle-, sene-, muskel-, nervesystems- og bindevævs indbyrdes funktioner er nødvendig. Ligeledes er anvendelse af viden og analyse af træningsprincipper og disses indikationer og kontraindikationer for både det raske og det syge individ essentielt. Derudover skal specialisten kunne analysere fremmende og hæmmende faktorer for den enkeltes mulighed for og lyst til at dyrke fysisk aktivitet samt om, hvorledes man fastholder et øget aktivitetsniveau. 

For at kunne genkende og håndtere såvel overbelastnings- som akutte idrætsskader både initialt og gennem et genoptræningsforløb, er det centralt, at specialisten kan analysere mekanismerne bag skadesudvikling, de fysiologiske krav, der stilles inden for specifikke idrætsaktiviteter, vigtigheden af symptomer og de kliniske fund, samt de mulige behandlings- og rehabiliteringsstrategier både mono- og tværfagligt. Specialisten er videnskabeligt velfunderet og benytter sig så vidt muligt af evidensbaserede måleredskaber og tests.

Målgruppe
Målgruppen for specialisten er patienter/klienter/borgere i alle aldersgrupper og er målrettet området: idræt og fysisk aktivitet, - herunder udførelse af både undersøgelse og behandling på grund af funktionstab eller med risiko for dette og dermed forebyggelse funktionstab. Yderligere er undervisning og vejledning i træning i forskellige idrætsgrene til målgruppen vigtig med henblik på forebyggelse af idrætsskader og træningsoptimering. Desuden undervisning og vejledning i fysisk aktivitet for både specielle målgrupper og diagnosekategorier samt generelt f.eks. med henblik på bedring af den fysiske form. Det er vigtigt for specialisten at have specialviden med henblik på compliance og fastholdelse i idræt og fysisk aktivitet og dermed den oplevede livskvalitet.

Samarbejdspartnere inden for og uden for sundhedsvæsenet
Specialisten i idrætsfysioterapi indgår i og initierer det tværfaglige samarbejde med relevante faggrupper i udviklings- og forskningsmiljøet i tæt samarbejde med primær- og sekundærsektoren. Specialisten kan desuden undervise og formidle til andre tværfaglige samarbejdspartnere samt til idrætsklubber, idrættens organisationer, folkeskoler, kommuner og amter.

Kompetenceprofil
Det teoretiske uddannelsesniveau for specialisten i Idrætsfysioterapi vil være på master- eller kandidatniveau. Specialistens kompetence er ressourcer og handleevner, der udfoldes i konkrete situationer. Kompetencerne er derfor ikke noget statisk, men altid under forandring. 
Kundskab bruges som samlende begreb for forskellige vidensniveauer og omhandler både viden og kunnen - teoretisk viden og praktisk handling. Den videnskabelige viden, den tekniske knowhow, "håndværket" samt den praktiske klogskab og dømmekraft er en del af denne kundskab. Kundskab rummer såvel den eksplicitte som den tavse viden, den begrebsmæssige og den kropslige viden.

Specialistens erhvervede viden:

 • Specialisten har kompetence indenfor klinisk ræsonnering i forbindelse med identifikationen af idrætsskader og kan anvende biomekanisk analyse på led, knogler, sener, muskler, nervesystem og bindevævs funktioner - og de indbyrdes påvirkninger samt forholde sig til de psykiske og sociale aspekter i forbindelse med idrætsskader.
 • Specialisten kan, med udgangspunkt i den nyeste forskning og viden om identifikation af idrætsskader, identificere komplekse og komplicerede dysfunktioner i bevægeapparatet og udføre samt vejlede i den optimale behandling af disse.
 • Specialisten kan vurdere skadesomfang- og alvorlighed samt planlægge og vejlede i forhold til dette.
 • Specialisten kan analysere epidemiologiske, ætiologiske og traumatologiske forhold i de enkelte kropsområder og dermed bevægelsesmønstre og belastningsforhold ved idræt og fysisk aktivitet.
 • Specialisten kan anvende målrettede forebyggelses-, undersøgelses- og behandlingsstrategier i forbindelse med idrætsskader.
 • Specialistens viden er funderet dels i klinisk erfaring dels i videnskabelige og evidensbaserede teorier i forhold til risikofaktorer for idrætsskader med deraf følgende dysfunktioner.
 • Specialisten kan udføre forebyggelse, undersøgelse, behandling og rehabilitering af dysfunktioner opstået som følge af idrætsskader med udgangspunkt i forsknings- og evidensbaseret viden.
 • Specialisten kan med sin biomekaniske - og træningsfysiologiske omfattende viden optimere både rehabiliteringsforløb hos patienter/klienter/borgere og medvirke til træningsoptimering hos idrætsudøveren og den fysisk aktive således af idrætsskaden forebygges.

Specialistens kundskaber:
Specialisten skal inden for de nedenstående områder kunne analysere, planlægge og diskutere og videreformidle de eksisterende teorier og de evt. relaterede metoder og dokumentation for disse:

 • Patologi, traumatologi og skadesmekanismer i forhold til det muskuloskeletale system
 • Neuroanatomi og neurodynamiske forhold
 • Specifikke undersøgelses- / behandlingsmetoders teoretiske og kliniske baggrund samt evidens herfor. 
 • Billeddiagnostik
 • Klassifikationssystemer (ICF)
 • Lægemidler med effekt på strukturer i det muskuloskeletale system
 • Smertefysiologi og smertemekanismer 
 • Epidemiologi i relation til det muskuloskeletale system
 • Funktionel anatomi
 • Kinesiologi
 • Biomekanik 
 • Indikationer og Kontraindikationer
 • Træningsfysiologi 
 • Psykosociale faktorer 
 • Pædagogik, kommunikation og læring
 • Forskningsmetodik og teori
 • Organisatorisk indsigt og forståelse
 • Etik
 • Doping og antidoping

Specialisten skal på ekspert niveau kunne:

 • Analysere, klassificere og behandle komplicerede muskuloskeletale problemer på basis af den nyeste viden og forskning
 • Analysere og undersøge specifikt for prædisponerende og vedligeholdende faktorer, herunder biomekaniske og bevæge analyser, hos patienten/klienten med henblik på optimal rådgivning og behandling i samarbejde med den kliniske ekspert og øvrige tværfaglige samarbejdspartnere. 
 • Analysere for specifikke optræningsbehov i forhold til genoptræning, sundhedsfremme, forebyggelse og/eller optimering af de fysiske ressourcer hos idrætsudøvere i alle kategorier.
 • Anvende evidensbaseret klinisk ræsonnering og derigennem opstille hypoteser for mulige diagnoser og differentialdiagnoser i forbindelse med muskuloskeletale dysfunktioner, afprøve hypoteser samt opstille indikation og mål for behandlings- og rehabiliteringsforløb samt sekundær profylakse.
 • I samarbejde med idrætsudøveren: opbygge et evidensbaseret behandlings og/eller rehabiliteringsforløb, der tager udgangspunkt i udøverens ressourcer og kontekst.
 • Gøre udøveren handlekompetent og eventuelt informere, vejlede og undervise udøverens træner og andre samarbejdspartnere om udøverens færdighedsniveau og muligheder for tilbagevenden til idræt.
 • Analysere idrætsudøverens specifikke bevægelsesforudsætninger og bevægelsesadfærd, udvælge og udføre relevant undersøgelse samt udføre biomekaniske belastningsanalyser og beregninger med så vidt muligt videnskabeligt dokumenterede måleredskaber og dermed at give kvalificeret rådgivning med henblik på minimering af belastning ved udførelsen af idræt. 
 • Udrede kontraindikationer og differentialdiagnoser og være ansvarlig for viderehenvisning af idrætsudøveren til tværfaglige samarbejdspartnere og øvrige faglige ressourcepersoner, når dette skønnes nødvendigt og dermed agere forsvarligt i forhold til tværfaglige prioriteringer, koordinering og samarbejde.
 • Optimere og rådgive i behandlings/rehabiliterings forløbet ud fra de givne omstændigheder og på alle niveauer i forhold til ICF.
 • Udføre videnskabeligt funderede tests af den enkelte klient/patients fysiske kapacitet (arbejdskapacitet).
 • Forske i og dermed kvalitetssikre og -udvikle behandling, forebyggelse, habilitering og rehabilitering af dysfunktioner i det muskuloskeletale system.
 • Evaluere og revidere kliniske procedurer med udgangspunkt i nyeste viden og forskning.
 • Reflektere over og eventuelt revidere egen praksis og egne holdninger, initiere og gennemføre forskning i relation til specialet .
 • Medvirke til gennemførelse af projekter i relation til sundhedsfremme og forebyggelse af idrætsskader i forskellige settings og aldersgrupper.

Specialisten skal have supplerende viden om andre relevante fagområder og tværfaglige indsatsområder:
Idrætsskader forårsages af mange faktorer. Det kan være af direkte skade (over/underbelastning eller akutte traumer), men kan også opstå som følge af en lang række sygdomme, hvorfor specialisten må have supplerende kendskab til reumatologi, neurologi, ortopæd- og neurokirurgi, gynækologi, obstetrik, onkologi, diabetes og ernæring og doping. 
De reumatologiske - og de ortopædkirurgiske lidelser er væsentlige, men også sygdomme som svær overvægt, diabetes, hjerte-/kar sygdomme, forskellige lungelidelser og cancer giver følgesymptomer i bevægeapparatet. Psykosociale faktorer kan være årsag til dysfunktioner, forstærke symptomer og nedsætte idrætsudøverens ressourcer. Specialisten skal derfor have supplerende viden om psykologi og sociologi med relevans for specialet, samt om den sociale lovgivning.
For at kunne udrede og diagnosticere symptomer i relation til idrætsskader anvendes ofte parakliniske undersøgelser, hvorfor kendskab til disse er nødvendig.

Specialistrådet København den 25. januar 2007

Faktaboks:

Bente Andersen PT MSc
Flemming Enoch PT MScR, Spec. i muskuloskeletal fysioterapi, Dip MT
Henning Langberg PT Ph.d., Cand. Scient., Spec i Idrætsfysioterapi